Aktivitetsappen AiA

Har du spørsmål om støtte og tilbakebetaling?

Send en e-post til: aia@asker.kommune.no

Har du tekniske spørsmål om AiA-appen?

Send en e-post til: AiA-Kundeservice@nods.no

AiA: 1.000 kroner til organiserte fritidsaktiviteter, vårsemester 2021

Høsten 2020 fikk du som foresatt til barn mellom 6 og 18 år ved utvalgte skoler i Asker, tilbud om å søke om å få tilbakebetalt 1000 kroner for organiserte fritidsaktiviteter. Dette er et pilotprosjekt om et nasjonalt fritidskort for barn og unge.

Nå har ditt barn/ungdom fått nye 1.000 kroner i aktivitetsappen AiA. Du kan betale fakturaen for barnets organiserte fritidsaktivitet direkte i AiA appen, eller her via vår nettside.

For vårsemesteret er det nå tre betalingsløsninger.

 1. Betal faktura med KID nummer i AiA-appen.
 2. Betal via idrettslagets egen betalingsløsning (Min Idrett, Weborg, Spond etc). Denne løsningen blir ferdig innen utgangen av februar, da sender vi deg ny
 3. Har du allerede betalt for vårsemesteret 2021, kan du søke om å få beløpet tilbakebetalt slik som i fjor. Husk å legge ved kvittering på innbetalt beløp. Dersom barnets navn eller lag/forening ikke kommer tydelig frem på kvitteringen, må du også legge ved bekreftelse på barnets medlemskap.

NB: Fristen for å benytte AiA midlene er 15. juni 2021

Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering i faste, organiserte kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge. (en fast aktivitet som varer åtte ganger eller mer per halvår)

Beløpet er personlig, det er bare eleven som er registrert i aktivitetsappen AiA som får dette beløpet. Elevenes navn er hentet fra skolenes klasselister. Skolene som er med i prøveordningen er:

 • Barneskolene: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen og Vettre
 • Ungdomsskolene: Borgen, Risenga og Solvang
 • Asker videregående skole

For å benytte rabatten på 1.000 kroner når du betaler for en fritidsaktivitet som gjelder vårsesongen 2021, må du følge linken du får på SMS og e-post. Har eleven to foresatte, får dere begge samme tilgang. Når betaling eller søknad om tilbakebetaling er utført står barnets navn markert i grått i søkefeltet.

Har du problemer med påloggingen, send e-post til AiA@asker.kommune.no. Husk å følge SMS-lenken før du ber om hjelp.

* Gå inn på denne lenken: http://www.asker.nods.no/BufDir  Eller via AiA appen på din telefon.
* Velg: «Har bruker vil logge meg på».
* Legg inn brukernavn og passord. Har du ikke opprettet bruker tidligere eller har glemt passord, trykker du på «Nytt passord».

Når du har kommet inn, klikk på: betaling – organiserte fritidsaktiviteter

 

Asker tester ut fritidskort for barn og unge

Asker kommune ble i 2020 én av flere pilotkommuner som tester et nasjonalt fritidskort. Barn og unge mellom 6 og 18 år ved utvalgte skoler nær Asker sentrum, får dekket 1.000 kroner i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter mens pilotprosjektet foregår. Beløpet gjøres tilgjengelig gjennom aktivitetsappen AiA.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en nasjonal fritidskortordning for alle barn mellom 6 og 18 år, og prøve ut dette i noen pilotkommuner (testkommuner). Målet med fritidskortet er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter. Det å delta i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Hva er den nasjonale fritidskortordningen?
Asker har allerede aktivitetsappen AiA som gir rabatt på en rekke enkeltaktiviteter, og fritidskortet testes nå ut gjennom denne appen. Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgift for faste, organiserte kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge, fra det kalenderåret barnet fyller 6 år, til og med det kalenderåret de fyller 18 år.

Ordningen med fritidskort skal sees i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Hvilke skoleelever er med i pilotprosjektet og kan få tilbake penger?
Testprosjektet Asker kommune deltar i, gjelder for barn og unge mellom 6 og 18 år ved følgende skoler nær Asker sentrum/sone 3: Barneskolene Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre og Blakstad. Ungdomsskolene Borgen, Solvang og Risenga, samt Asker videregående skole. Alle elevene ved disse skolene kan få dekket inntil 1.000 kroner for faste, organiserte aktiviteter hvert semester, så lenge pilotprosjektet foregår.

Støtte til aktiviteter våren 2021
Elevene ved de aktuelle skolene i sentrum/sone 3, har nå nye 1.000 kroner i appen, som de kan bruke til å betale for faste, organiserte aktiviteter for våren 2021. Dette beløpet må brukes innen 15. juni 2021. Etter dette er ikke beløpet tilgjengelig.

Hvilke aktiviteter dekker «fritidsmidlene» i AiA? 
Fritidsmidlene, det vil si den økonomiske støtten på inntil 1.000 kroner per barn i halvåret, kan bare brukes på deltakeravgift og medlemsavgift/lisens, for faste, organiserte hverdagsaktiviteter innen kultur og idrett, og som skjer minst åtte ganger i halvåret.

Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. Dette beløpet kan heller ikke brukes på enkeltaktivitetene i AiA, slik som bowling, tur i svømmehallene eller andre egenorganiserte aktiviteter. Benytter du ikke muligheten til å be om å få tilbakebetalt beløpet du allerede har betalt innen 15. juni 2021, mister barnet retten til dette beløpet.

Har du flere spørsmål, kan du ta kontakt med Aktivitetsappen her: AiA@asker.kommune.no

 

Kort om AiA

Hei!

Vi i Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Derfor har vi utviklet en egen web-app som har fått navnet AiA

AiA gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 – 18 år, som ønsker å delta.

AiA ”snakker” også med Askers aktivitetskalender «aktiviasker.no».

I AiA kan du finne rabatter på billetter i svømmehallene, i trampolineparken, på bowlingen og på ulike andre arrangementer.

For å få tilgang på dette må du laste ned AiA. Dette gjør du ved å gå inn på app-store, Google play eller
www.asker.nods.no/aia

Er du under 18 år, så må dette gjøres sammen med en foresatt.

Når den er lastet ned, vil du få spørsmål om å registrere deg.
Denne registreringen er helt trygg, det har vi i Asker kommune sjekket for deg.

Når du har registrert deg, så får du et kort med en QR-kode. Denne kan du vise frem når du skal betale på aktivitetene, så får du billigere billetter.

AiA er laget slik at andre kan sette inn penger på QR-koden til barnet via Vipps eller Nets. For eksempel foreldre eller besteforeldre. Kommunen kan også ved behov tilby gratis arrangementer eller aktiviteter i kortet

AiA kan kun brukes på aktiviteter som ligger inne i AiA. Den kan ikke brukes på andre steder, som i kiosker og butikker osv.

Så derfor et tips til dere voksne, hva med å kjøpe billetter i AiA neste gang du har lyst til å gi barnet en opplevelse gjennom en aktivitet?
Jo flere som bruker kortet, jo bedre avtaler kan vi få til, slik at så mange som mulig av våre barn og unge kan ha mulighet til å delta på aktiviteter i Asker.

Siden AiA er et kort under utvikling, setter vi stor pris på tilbakemeldinger fra dere som er brukere av kortet. Disse tilbakemeldingene kan dere sende til
aia@asker.kommune.no

God fornøyelse!

 

AiA-logo

AiA kan lastes ned på google play og App-store, eller ved å skanne QR-koden

QR-kode


Akershus fylkeskommune støtter prosjektet økonomisk via midler fra nasjonalt program for folkehelse.

AiA: 1,000 kroner to organised leisure activities, spring semester 2021

In the autumn of 2020, as a parent of children between the ages of 6 and 18 at selected schools in Asker, you received an offer to apply for a refund of NOK 1,000 for organised leisure activities. This is a pilot project for a national leisure card for children and young people.

Your child / adolescent has now received an additional 1,000 kroner in the activity app AiA. You can pay the invoice for the child’s organised leisure activity directly in the AiA app, or here via our website.

There are three ways to pay for the spring semester.

 1. Pay the invoice using the CID number in the AiA app.
 2. Pay using the sports or athletics club’s payment solution (Min Idrett, Walborg, Spend etc). This option will be ready by the end of February, we will then send you a new SMS.
 3. If you have already paid for the spring semester 2021, you can apply for a refund of the amount in the same way you did last year. Remember to attach a receipt for the amount paid. If the child’s name or team / association does not appear clearly on the receipt, you must also attach confirmation of the child’s membership.

NB: The deadline for using AiA funds is 15th June 2021

The aim of the leisure card is to contribute to increased participation and inclusion in regular, organized cultural and sports activities for children and young people. (A regular activity that lasts eight times or more per half-year)

The amount is personal, only the student who is registered in the activity app AiA can receive the amount. The students’ names are retrieved from the schools’ class lists. The schools participating in the trial scheme are:

 • Primary schools: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen and Vettre
 • Lower secondary schools: Borgen, Risenga and Solvang
 • Asker College of Further Education

To claim the refund of 1,000 kroner when you pay for a leisure activity that applies to the spring semester 2021, you must use the link you will receive by SMS and e-mail. If the student has two parents or guardians, both have access. When payment or application for the refund has been made, the child’s name is highlighted in grey in the search field.

If you have problems with the log in, send an e-mail to AiA@asker.kommune.no. Remember to follow the SMS link instructions before asking for help.

Use the username you received by e-mail and SMS with Norwegian text.

* Use this link: http://www.asker.nods.no/BufDir
* Select: «Har bruker vil logge meg på».
* Enter your user name and password. If you have not previously established user status or have forgotten your password, click on “Nytt passord”.

After logging in click on: betaling – organiserte fritidsaktiviteter

Kind regards, the Municipality of Asker

 

Asker trials leisure cards for children and adolescents

In 2020, the Municipality of Asker became one of several pilot municipalities engaged in trials of a national leisure card. Children and adolescents between the ages of 6 and 18 at selected schools near the centre of Asker will receive NOK 1,000 in the semester for organised leisure activities during the pilot project. The amount is made available through the activity app AiA.

The Directorate for Children, Youth and Families (Bufdir) was commissioned by the Ministry of Children and Family Affairs to study a national leisure card scheme for all children and adolescents between the ages of 6 and 18, and carry out trials in a number of pilot municipalities (trial municipalities). The goal of the leisure card is that more children and adolescents can participate in regular, organised activities. Participating in leisure activities is important to avoid social exclusion.

What is the national leisure card scheme?

Asker already has the activity app AiA which gives a discount on a number of individual activities, and the leisure card is now being tested through this app. The leisure card will contribute to paying a participation fee for regular, organised cultural and sports activities for children and adolescents, from the calendar year in which the child turns 6, up to and including the calendar year in which they turn 18.

The leisure card scheme must be seen in connection with the Leisure Declaration, which aims to ensure that all children, regardless of their parents’ social and financial situation, have the opportunity to participate regularly in at least one organised leisure activity with other children.

Which school students are involved in the pilot project and can get a refund?

The pilot project the Municipality of Asker is participating in, applies to children and adolescents between 6 and 18 years at the following schools near Asker centre / zone 3: Primary schools: Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre and Blakstad. Lower secondary schools: Borgen, Solvang and Risenga and Asker College of Further Education. All pupils and students at these schools can be covered with up to NOK 1,000 for regular, organised activities for each semester during the period of the pilot project.

Support for activities in the spring of 2021

The pupils at the relevant schools in the centre / zone 3 have now received an additional grant of 1,000 kroner in the app, which they can use to pay for regular, organised activities for the spring semester of 2021. This amount must be used by 15th June 2021. The grant will no longer be available after this date.

What activities do the «leisure funds» cover in AiA?

The leisure funds, i.e. financial support of up to NOK 1,000 per child in the semester, can only be used for a participation fee and membership fee / license, for regular, organized everyday activities in culture and sports / athletics, and which take place at least eight times in the semester.

The leisure funds do not cover holiday schemes, camping trips or tournaments. Neither do they cover sports equipment, instruments and other direct expenses. The funds cannot be used for the individual activities in AiA, such as bowling, a trip to the swimming pools or other self-organised activities. If you do not use the opportunity to request a refund of the amount you have already paid by 15th June 2021, the child will lose the right to the grant.

If you have any questions, you can contact the Activity app here: AiA@asker.kommune.no

 

Hello!

In Asker Municipality, our aim is to get as many children and young people as possible involved in recreational/after-school activities. That is why we have developed our own web app called AiA

AiA provides a great overview of recreational activities and offers discounted prices for all children and young people between the ages of 6 to 16 who want to participate in these activities.

AiA also “talks” to Asker Municipality’s new activity calendar, «aktiviasker.no».

In A!A, you can find discounts on tickets to swimming baths, the trampoline park, bowling lanes and a variety of other events.

To take advantage of these discounts, you must first download AiA, which you can find on App-store, Google play or
www.asker.nods.no/aia

If you are under the age of 18, you will need an adult to help you complete this step.

Once you have downloaded it, you will be asked to register.
Asker Municipality has made sure that the registration process is completely secure.

Once you have registered, you will receive a card with a QR code. You can show the QR code when paying for the activities to get a discounted price on your tickets.

AiA is designed to allow others to deposit money to the QR code for the child via Vipps or Nets (parents or grandparents, for example). Occasionally, the municipality may also offer admission to free events or activities through the card

AiA can only be used for activities covered by AiA. You cannot use it in other places, such as kiosks, grocery stores, etc.

So grown-ups, why not buy tickets in AiA next time you feel like giving your child an experience and taking them out for an activity?
The more people who use the card, the better deals we can make, ensuring that as many of our children and young people as possible get the chance to participate in activities in Asker.

Because the AiA card is still in development, we really value feedback from users of the card. You can send any feedback to
aia@asker.kommune.no

Enjoy!

1000 كرونة نرويجية للأنشطة الترفيهية في الموسم الدراسي الربيعي لعام 2021:AiA

في خريف عام 2020 بصفتك أب لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 18عامًا في مدارس مختارة في أسكر، عُرض عليك تقديم طلب لاسترداد مبلغ 1000 كرونة نرويجية للأنشطة الترفيهية المنتظمة.  هذا مشروع تجريبي لبطاقة ترفيهية وطنية للأطفال والشباب.

حصل الآن طفلك علي مبلغ جديد مقداره 1000 كرونة نرويجية في تطبيق النشاط AiA فيمكنك دفع فاتورة النشاط الترفيهي المنظم للطفل مباشرة في تطبيق AiA ، أو عن موقعنا على الإنترنت.

بالنسبة لموسم الربيع الدراسي توجد الآن ثلاثة حلول للدفع:

دفع الفاتورة برقم تحديد هوية العميل KID في تطبيق AiA.١.

ادفع الفاتورة بالطرق التي لدى الفريق الرياضي Min Idrett ، Weborg ، Spond ، ألخ. سيكون هذا الحل جاهزًا بحلول نهاية شباط ، حيث سنرسل لك رسالة نصية قصيرة جديدة.٢.

إذا كنت قد دفعت بالفعل لموسم الربيع الدراسي لسنة 2021، فيمكنك التقدم بطلب لاسترداد المبلغ كما في العام الماضي. تذكر إرفاق إيصال بالمبلغ المدفوع. إذا لم يظهر اسم الطفل أو االفريق/الرابطة بوضوح في الإيصال، فيجب عليك أيضًا إرفاق تأكيد لعضوية الطفل.٣.

ملاحظة: الموعد النهائي للإستفادة من وسائل تطبيق AiA  هو 15 حزيران 2021.

الهدف من بطاقة الترفيه هو المساهمة في زيادة المشاركة والاندماج في الأنشطة الثقافية والرياضية الثابتة والمنتظمة للأطفال والشباب. (عدد النشاط الثابت هو ثماني مرات أو أكثر لكل موسم دراسي).

المبلغ شخصي فالطالب المسجل في تطبيق النشاط AiA يتلقى هذا المبلغ. يتم جلب أسماء الطلاب من قوائم صفوف المدارس. المدارس التي هي جزء من مخطط التجربة هي:

المدارس اإبتدائية بلاكستاد وبوندي ودرينكسرود وهاغالوكا ويانسلوكا ورونينغن وفاردئوسين وفيترا.·

المدارس المتوسطة: بورغن ، ريسينجا وسولفانغ.·

مدرسة أسكر الثانوية.·

للإستفادة من الخصم الخاص بمبلغ 1000 كرونة عند التسديد مقابل نشاط ترفيهي لموسم الربيع عام 2021 يجب عليك اتباع الرابط الذي تتلقاه عبر رسالة قصيرة والبريد الألكتروني. إذا كان للطالب أب وأم فسيحصل كل منهماعلى نفس الدخول. عندما يتم التسديد أو تقديم طلب الاستيراد فيتم كتابة إسم الطفل في الحقل ذو اللون الرمادي في البحث.

إذا كانت لديك مشاكل في تسجيل الدخول ارسل بريدًا إلكترونيًا إلىAiA@asker.kommune.no.  وتذكرأن تتابع الرابط المرسل اليك عبر الرسالة القصيرة  قبل طلبك المساعدة.

استخدم اسم المستخدم الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني والرسالة النصية القصيرة بالنرويجية.

أدخل إلى هذا الرابط http://www.asker.nods.no/BufDir*

اختار: «لدى مستخدم لتسجيل دخولي».*

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم تقم بإنشاء إسم مستخدم من قبل أو نسيت كلمة المرور الخاصة بك فاضغط على «كلمة مرور جديدة».*

بمجرد الدخول انقر فوق: الدفع – الأنشطة الترفيهية المنظمة.

مع خالص التقدير من بلدية أسكر

 

أسكرتختبر بطاقات أوقات الفراغ للأطفال والشباب

في عام 2020 أصبحت بلدية أسكر واحدة من عدة بلديات تجريبية تختبر بطاقة ترفيه وطنية. سيتلقى الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا في مدارس مختارة بالقرب من مركز أسكر 1000 كرونة نرويجية في نصف سنة للأنشطة الترفيهية المنتظمة أثناء تنفيذ المشروع التجريبي. يتم توفير المبلغ من خلال تطبيق النشاط AiA app .

تم تكليف مديرية الأطفال والشباب والأسرة من قبل وزارة شؤون الطفل والأسرة بدراسة مخطط بطاقة ترفيهية وطنية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18عامًا، وتجربة ذلك في بعض البلديات التجريبية (بلديات الإختبار). الهدف من بطاقة الترفيه هو مشاركة المزيد من الأطفال والشباب في الأنشطة المنتظمة الثابتة. المشاركة في الأنشطة الترفيهية مهمة لتجنب الإستبعاد.

ما هو مخطط بطاقة الترفيه الوطنية؟

لدى أسكر بالفعل تطبيق النشاط AiA الذي يقدم خصمًا في عدد من الأنشطة الفردية، ويتم الآن اختبار بطاقة الترفيه من خلال هذا التطبيق. بخصوص بطاقة الترفيه يجب دفع رسوم المشاركة للأنشطة الثقافية والرياضية المنتظمة للأطفال والشباب بدءًا من السنة التقويمية التي يبلغ فيها الطفل 6 سنوات ، وحتى السنة التقويمية التي يبلغ فيها سن 18عامًا.

يجب النظر إلى مخطط بطاقة الترفيه في سياق إعلان الترفيه Fritidserklæringen الذي يهدف إلى ضمان حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والمالي لآبائهم، على فرصة المشاركة بانتظام في نشاط ترفيهي منظم واحد على الأقل مع الأطفال الآخرين.

من هم طلاب المدرسة المشاركون في المشروع التجريبي ويمكنهم استرداد الأموال؟

تشارك بلدية آسكر في مشروع الاختبار الذي يشمل الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18عامًا في المدارس التالية بالقرب من مركز أسكر/المنطقة الثالثة: مدرسة رونينغن الإبتدائية، هاغالوكا، درينغسرود، فاردوسن، يانسلوكا، بوندي، فيترا وبلاكستاد، متوسطة بوغن و سولفانغ وريسينغا، وكذلك ثانوية أسكر. يمكن شمول جميع الطلاب في هذه المدارس بما يصل الى 1000 كرونة نرويجية للأنشطة الثابتة والمنتظمة في كل موسم دراسي طالما يتم تنفيذ المشروع التجريبي.

دعم الأنشطة في ربيع 2021

أصبح لدى التلاميذ في المدارس ذات الصلة في المركز/المنطقة الثالثة الآن 1000 كرونة نرويجية جديدة في التطبيق. وينبغي استخدامها لدفع الإشتراك في الأنشطة المنتظمة الثابتة لربيع عام 2021. يجب استخدام هذا المبلغ بحلول 15 حزيران 2021. بعد ذلك فإن المبلغ غير متاح.

ما هي الأنشطة التي تغطيها «صناديق الترفيه» في AiA؟

لا يمكن استخدام أموال الترفيه، أي الدعم المالي الذي يصل الى 1000 كرونة نرويجية لكل طفل في الموسم الدراسي إلا لرسوم المشاركة ورسوم العضوية/الترخيص للأنشطة اليومية الثابتة المنتظمة في الثقافة والرياضة والتي تتم ثماني مرات على الأقل في الموسم الدراسي.

لا تغطي الصناديق الترفيهية عروض العطلات أو المخيمات أو البطولات. كما أنها لا تغطي المعدات والأدوات الرياضية والنفقات المباشرة الأخرى. لا يمكن أيضًا استخدام هذا المبلغ للأنشطة الفردية في AiA مثل البولينج أو رحلة إلى السباحة أو غيرها من الأنشطة ذاتية التنظيم. إذا لم تستغل الفرصة لطلب استرداد المبلغ الذي دفعته بالفعل بحلول ١٥ حزيران 2021 فسيفقد الطفل الحق في هذا المبلغ.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، يمكنك الاتصال بتطبيق النشاط هنا: AiA@asker.kommune.no

 

مرحبًا بكم!

نهدف في بلدية آسكر (Asker) إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب في الأنشطة الترفيهية/بعد المدرسة، لذا طوَّرنا تطبيق الإنترنت الخاص بنا باسم AiA.

يوفّر AiA نظرة عامة ممتازة على الأنشطة الترفيهية ويقدم أسعارًا مخفّضة لكل الأطفال والشباب من عمر 6 أعوام إلى 16 عامًا الراغبين في المشاركة في هذه الأنشطة.

كما يتصل تطبيق AiA بتقويم الأنشطة الجديد الخاص ببلدية آسكر (Asker)، وهو «aktiviasker.no».

يمكنك العثور في تطبيق AiA على تخفيضات على تذاكر دخول حمامات السباحة، ومتنزه الترامبولين، وصالات البولنغ، ومجموعة متنوعة من الفعاليات الأخرى.

للاستفادة من هذه التخفيضات، يجب عليك أولاً تنزيل تطبيق AiA الذي يمكنك العثور عليه على
App-store, Google play, www.asker.nods.no/aia

إذا كنت أقل من 8 عامًا، فستحتاج إلى شخصٍ بالغ لمساعدتك على إكمال هذه الخطوة.

بعد التنزيل، سيُطلب منك التسجيل.
تأكدت بلدية آسكر (Asker) من الأمان التام الذي تتمتع به عملية التسجيل.

وبعد إتمام التسجيل، ستتلقى بطاقة برمز استجابة سريعة. يمكنك إظهار رمز الاستجابة السريعة عند الدفع مقابل الأنشطة للحصول على السعر المخفّض للتذاكر.

تم تصميم التطبيق AiA بحيث يسمح للآخرين (الآباء أو الأجداد مثلاً) بإيداع أموال في بطاقة رمز الاستجابة السريعة للأطفال من خلال التطبيق Vipps أو خدمة الدفع Nets. وكذلك قد تعرض البلدية أحيانًا الدخول إلى الفعاليات أو الأنشطة المجانية من خلال البطاقة.

لا يمكن استخدام بطاقة AiA إلا للأنشطة التي تغطيها، ولا يمكنك استخدامها في أماكن أخرى، مثل الأكشاك، أو متاجر البقالة، وما إلى ذلك.

لماذا لا تبادرون أيها الآباء بشراء تذاكر من تطبيق AiA إذا أردتم منح طفلكم تجربة جديدة واصطحابه للخروج وممارسة نشاط؟
فكلما زاد عدد مستخدمي البطاقة، تحسّنت الصفقات التي يمكننا إبرامها، مما يضمن أن يحظى أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب بفرصة المشاركة في الأنشطة في آسكر (Asker).

لا تزال بطاقة AiA قيد التطوير، لذا فنحن نقدّر فعلاً تلقِّي تعليقات من مستخدميها. يمكنك إرسال تعليقاتك إلى
aia@asker.kommune.no

مع تمنياتنا بقضاء وقت ممتع!

AiA: 1000 NOK oo loogu talagalay waxqabadyada firaaqada ee nidaamsan, simistarka gu`ga 2021

Xilliga dayrta ee 2020, waalidiinta haysta/leh carruurta da’doodu u dhaxayso 6 iyo 18 ee dhigta iskuulada la xushay ee magaalada Asker, waxaad fursad u heshay dalab inaad ku dalbato lacag celin ah kun 1000 karoon oo loogu talagalay howlaha firaaqada ee nidaamsan. Tani  waa mashruuc tijaabo ah oo ku saabsan kaarka xilliga firaaqada ee carruurta iyo dhallinyarada.

Hadda ilmahaaga / dhallintaada waxay heli doonaan 1000 koron barnaamijka cusub ee waxqabadka AiA. Waxaad ku bixin kartaa qaansheegadka/fawaatiirta howlaha cayaaraha habeysan ee cunuga si toos ah ugu bixin kartaa barnaamijka AiA, ama halkan adoo isticmaalaya websaydh yadeena.

Semesterka/xilga gu`ga ah, hadda waxaa jira seddex xal oo lacag bixinta ah.

 1. Waxa aad ku bixi kartaa fawaatiirta leh lambarka KID ee barnaamijka/abka AA.
 2. Ku bixi adigoo adeegsanaya xalka lacag bixinta kooxda isboortiga (Min Idrett, Weborg, Spond iwm). Xalkaan wuxuu diyaar noqon doonaa dhamaadka Febraayo, markaas ayaan kuu soo diri doonaa SMS/fariin cusub.
 3. Haddii aad horeyba u bixisay simistarka gu’ga ee 2021, waxaad dalban kartaa lacag celin ah sanadkii hore. Xusuusnow inaad ku lifaaqdo risiidka lacag bixinta. Haddii magaca ilmaha ama kooxda / ururka uusan si cad uga muuqan rasiidka, waa inaad sidoo kale ku lifaaqdaa xaqiijinta xubinnimada ilmaha.

Waqtiga kama dambaysta ah ee loo isticmaali karo lacagta AiA waa 15-ka Juun 2021

Ujeedada kaarka xilliga firaaqadu waa inuu gacan ka geysto kordhinta ka-qayb-galka iyo ka-mid noqoshada waxqabadyada dhaqameed iyo isboorti ee habaysan/nidaamsan ee carruurta iyo dhallinyarada. (waxqabad go’an oo soconaya siddeed jeer ama ka badan xilli-dugsiyeedkiiba)

Qaddarku waa mid shaqsiyadeed, kaliya ardayga ka diiwaangashan barnaamijka waxqabadka ee AiA ayaa helaya lacagtan. Magacyada ardayda waxaa laga soo qaatay liisaska fasallada. Iskuulada qeyb ka ah qorshaha tijaabada waa:

 • Dugsiyada hoose: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen iyo Vettre
 • Dugsiyada dhaxe: Borgen, Risenga iyo Solvang
 • Dugsiga sare ee Asker

Si aad u isticmaasho sixir-dhimista 1000 koron markii aad bixinaysid waxqabad firaaqo ah oo khuseeya xilliga gu`ga ah ee 2021, waa inaad raacdaa xiriirka kaala soo xiriira SMS iyo e-maylka. Haddii ardaygu leeyahay laba waalid, labadiinaba waad helaysaan fariinta isku mar. Markii lacag la bixiyo ama la dalbanayo soo celinta, magaca canugga waxaa lagu muujinayaa booska cawlan ee goobta dalbashada.

Haddii aad dhibaato kala kulanto gelitaanka, u soo dir e-mayl AiA@asker.kommune.no Xusuusnow inaad raacdo xiriirka SMS ka hor intaadan weydiisan caawimaad.

Isticmaal magac aqoonsi ee aad ku heshay e-mayl iyo SMS qoraalka af Norwiijiga ah.

* Tag xiriirkan bayjkaan: http://www.asker.nods.no/BufDir

* Xulo: «Miyuu isticmaalehu doonayaa inuu ii shaqeeyo».

* Gali magac aqoonsi iyo sirqarinta(passord). Haddii aadan horay u samaynin isticmaale ama aad ilowday lambarkaaga sirta ah, riix «New password».

Marka aad gasho, dhag sii/riix: lacag bixinta – cayaaraha habeysan ee wakhtiga firaaqa

Salaan celin ka timid Dagmeda Asker

 

Dagmada Asker waxa ay tijaabinaysaa kaardha wakhtiyada firaaqa ee caruurta iyo dhalinyarada

Sanadkii 2020, degmada Asker waxay ka mid noqotay dhowr degmo oo tijaabiyay kaarka dalxiiska ee qaranka. Caruurta iyo dhalinyarada da doodu u dhaxeyso 6 ilaa 18 sano oo dhigta iskuulo gaar ah oo u dhaw bartamaha Asker ayaa heli doona 1000 NOK simistarka/sanad badhkii inta howlaha madadaalada ee abaabulan ee mashruuca tijaabadu socdo. Lacagtaa waxaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo barnaamijka waxqabadka ee AiA.

Agaasinka Carruurta, Dhallinyarada iyo Qoysaska (Bufdir) waxaa u xilsaartay Wasaaradda Carruurta iyo Arrimaha Qoyska inay darsaan qorshaha kaararka madadaalada qaran ee loogu talagalay dhammaan carruurta da’doodu u dhexeyso 6 iyo 18, oo tanna lagu tijaabiyo degmooyin tijaabo ah (degmooyinka tijaabada ah). Ujeedada kaarka xilliga firaaqadu waa in carruur iyo dhallinyaro badani ka qaybqaadan karaan waxqabadyo joogto ah oo abaabulan. Kaqeybqaadashada howlaha firaaqada waa muhiim si looga fogaado banaan ku dhaca.

Waa maxay qorshaha kaararka madadaalada qaranku?

Dagmada Asker waxa ay hore u heystey barnaamijka waxqabadka/Apka ee AiA kaas oo ku siinaya qiimo dhimis oo aad kaga qayb qaadan karto dhowr waxqabadyo shaqsiyeed ah, kaarka firaaqada ayaa hada lagu tijaabinayaa barnaamijkan. Kaarka xilliga firaaqadu wuxuu gacan ka geysanayaa bixinta khidmadda kaqeybgalka ee waxqabadyada caadiga ah, abaabulan iyo ciyaaraha  carruurta iyo dhallinyarada, laga bilaabo sannadka uu ilmuhu 6 jirsado, illaa iyo inta ay ka gaadhayaan jadwal sannadeedka ee ay buuxinayaan  18 sano.

Nidaamka kaararka xilliga firaaqada waa in loo arkaa iyadoo lala xiriirinayo Bayaanka Wakhtiga firaaqada, oo ujeeddadiisu tahay in la hubiyo in carruurta oo dhan, iyadoon loo eegin xaaladda waalidnimo iyo xaaladdooda dhaqaale, ay fursad u leeyihiin inay si joogto ah uga qaybgalaan ugu yaraan hal xilli firaaqeed oo abaabulan carruurta/ilmaha kale.

Waa kuwee ardayda dugsiga ee ku lug leh mashruuca tijaabada ah oo heli kara lacagtooda?

Mashruuca tijaabada ah degmada Asker ayaa kaqaybqaadatay, taas oo khusaysa caruurta iyo dhalinyarada udhaxaysa 6 iyo 18 sano iskuulaadka soosocda ee udhow Asker badhtamaha /aaga  3aad: Dugsiyada hoose Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre iyo Blakstad. Dugsiyada dhalinyarada ee Borgen, Solvang iyo Risenga, iyo sidoo kale dugsiga sare ee Asker. Dhammaan ardayda dhigata dugsiyadan waxaa laga dabooli karaa illaa 1000 NOK oo ah hawl-qabad joogto ah, abaabul xilli-dugsiyeed kasta, illaa iyo inta mashruuca tijaabada ahi socdo.

Taageerada howl qabadka xilga gu`ga ee 2021

Ardayda dhigata iskuulada ay khusayso ee kuyaala badhtamaha / aaga 3aad waxay hada ku helayaan appka cusub 1000 kun karoon, oo ay ku bixin karaan waxqabadyo joogto ah oo abaabulan xiliga gu`ga ee sanadka 2021. Lacagtaan waa in la isticmaalaa inta lagu jiro 15ka Juun 2021. Intaas kadib, ma heli kartid lacagtaas.

Hawlo noocee ah ayaa «maaliyadaha firaaqada» laga helayaa AiA?

Dhaqaalaha xilliga firaaqada, taas oo la odhan karo taageerada dhaqaale ee ah ilaa 1000 karoon ilmihiiba ee lixdii biloodb mar ah, waxaa loo isticmaali karaa oo keliya khidmadda ka-qaybgalka iyo xubin ka noqoshada / liisanka, howlaha caadiga ah ee habaysan ee maalinlaha ah ee dhaqanka iyo isboortiga, oo dhaca ugu yaraan siddeed jeer lixdii biloodba.

Lacagta xilliga firaaqadu ma daboosho dalabyada fasaxa, xarumaha booqashada loo aado  ama tartamada. Sidoo kale ma daboolaan qalabka isboortiga, qalabka muusikada iyo kharashyada kale ee tooska ah. Lacagtaan  sidoo kale looma isticmaali karo waxqabadyada shaqsiyeed ee ka jira AiA, sida bowling, safar loogu baxo barkadaha dabaasha ama waxqabadyo kale oo iskood isu abaabulay. Haddii aadan isticmaalin fursadda aad ku codsaneyso dib u soo celinta lacagtii aad horeyba u bixisay 15-kii Juun 2021, cunuggu wuxuuna heli doonin xaqqa lacagta.

Haddii aad qabtid su’aalo dheeraad ah, waxaad kala xiriiri kartaa barnaamijka Waxqabadka halkan: AiA@asker.kommune.no

 

Heey!

Hadaan nahay maamulka magaalada Asker, yoolkeenu waa inaan helno cadadka ugu badan ee caruurta iyo dhalinta ilaa inta macquulka ah inay qayb kanoqdaan hawlaha baashaalka/dugsiga kadib. Waana taas sababta aan usamaynay bar interneet oo nogaar ah oo looyaqaan AiA

AiA waxay tusaale wayn kabixinaysaa hawlaha baashaalka waxayna kusiinaysaa qiimo dhimis loosamaynaayo dhamaan caruurta iyo dadka yaryarka ah oo da’doodu udhaxayso 6 ilaa 16 kuwaasoo doonaaya inay kaqaybgalaan hawlahaan.

AiA waxay sido kale “kahadashaa” kalaandarka shaqooyinka ee cusub ee Maamulka magaalada Asker, «aktiviasker.no».

AiA, waxaad kahelaysaa qiimo dhimis lagaaga sameeyo tigidhada meelaha lagu dabaasho, jardiinada caruurtu kuciyaarto, meelaha laga laalacshoobo iyo munaasabadaha kale oo kaladuwan.

Si aan uga faa’iidaysano waxaa qasab ah inaad marka koobaad soodagsato AiA, kaasoo aad kasoo dagsan karto barta App-store, Google play,
www.asker.nods.no/aia

Haddii aad kayartahay da’da 18 sano jir, waxaad ubaahantahay qof wayn oo kuudhamaystira qaybtaan.

Markaad soodagsato barta, waxaa lagu waydiisanayaa inaad isdiiwaangaliso.
Maamulka magaalada Asker wuxuu xaqiijinayaa in shaqada diiwaangalintu tahay mid dhamaystiran oo ammaan ah.

Markaad isdiiwaangaliso, waxaad helaysaa kaar wata koodhka QR. Waxaad lasoo bixi kartaa koodhka QR markaad dhiibayso qarashaadka nashaadaadka si qiimo dhimis laguugu sameeyo tigidhadaada.

AiA waxaa loogu talagalay in dadka kale loofududeeyo inay lacag kusoo shubaan koodhka QR ee cunugooda ayagoo adeegsanaaya Vipps ama Nets (waalidiinta, ama waalidka waalidkiis, tusale). Mararka qaar, maamulka magaalada ayaa sidoo bixin kara diiwaangalin lacag la’aan ah oo lagu galo munaasabadaha ama nashaadaadka ayadoo la adeegsaaayo kaarka.

AiA waxaa kaliya loo adeegsan karaa adeegyada ay bixiso AiA. Uma adeegsan kartid meelaha kale, sida dukaanada, dukaanada laga adeegto, iwm.

Sidaas awgeed dadka waawayn, maxaysan u iibsanayn tigidhada AiA marka xigta ee aad dareentaan inaad ubaahantihiin inaad cunugiina siisaan khibrad uu kahelo nashaadaadka?
Hadba markay soo bataan dadka kaarka adeegsanaaya, waxay sii kordhinaysaa barnaamijyada aan bixinayno, si aan u xaqiijino in inbadan oo kamid ah caruurteenu ay fursad uhelaan kaqaybgalka nashaadaadka Asker.

Maadaama kaarka AiA uu wali soo kobcaayo, waxaan dhab ahaantii danaynaynaa fikradaha dadka isticmaala kaarka. Waxaad fikirkaaga noogusoo diri kartaa
aia@asker.kommune.no

Baashaal!

Aplikacja AiA: 1000 NOK na zorganizowane aktywności rekreacyjne w semestrze wiosennym 2021

Jesienią 2020 r. otrzymali Państwo, jako opiekunowie dzieci między 6 a 18 rokiem życia uczęszczających do szkół znajdujących się w gminie Asker, ofertę umożliwiającą ubieganie się o zwrot 1000 NOK za zorganizowane aktywności rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Obecnie Państwa dziecko otrzymało kolejne 1000 NOK, które dostępne jest poprzez aplikację AiA. Fakturę za zorganizowane aktywności, w których bierze udział Państwa dziecko, można opłacić bezpośrednio poprzez aplikację AiA lub na naszej stronie internetowej.

W semestrze wiosennym dostępne są trzy metody płatności.

 1. Opłać fakturę przy użyciu numeru KID w aplikacji AiA.
 2. Zapłać stosując rozwiązania, z których korzystają poszczególne drużyny sportowe (Min Idrett, Weborg, Spond itd.). Niniejsze rozwiązanie będzie dostępne pod koniec lutego, wyślemy wówczas do Państwa SMS.
 3. Jeżeli opłacili już Państwo zajęcia mające odbyć się w semestrze wiosennym 2021 r. , podobnie, jak w zeszłym roku, mogą Państwo ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty. Należy pamiętać o dołączenie rachunku na wpłaconą kwotę. Jeżeli z rachunku nie wynika jasno jakie jest nazwisko dziecka lub też do jakiej drużyny/związku należy muszą Państwo dołączyć także potwierdzenie członkostwa dziecka.

Uwaga: Termin wykorzystania środków dostępnych w aplikacji AiA upływa 15 czerwca 2021 r.

Celem karty rekreacyjny jest zwiększenie przynależności i uczestnictwa dzieci i młodzieży w stałych, zorganizowanych aktywnościach kulturowych i sportowych (za stałą aktywność uznaje się taką, która odbywa się przynajmniej 8 razy w ciągu półrocza).

Kwota przyznawana jest osobiście, jedynie uczeń jest zarejestrowany w aplikacji AiA. Nazwisko ucznia pozyskiwane jest z dziennika klasowego. W badaniu, mającym na celu przetestowanie opisywanego rozwiązania biorą udział następujące szkoły:

 • szkoły podstawowe: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen og Vettre
 • gimnazja: Borgen, Risenga og Solvang
 • szkoła średnia w Asker

Aby móc skorzystać z rabatu w kwocie 1000 NOK na aktywności rekreacyjne odbywające się w sezonie wiosennym 2021 należy kliknąć w link, który otrzymają Państwo SMS-em lub mailowo. Jeżeli uczeń ma dwoje opiekunów oboje otrzymają jednakowy dostęp. Po wykonaniu opłaty lub złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów imię i nazwisko dziecka zostanie zaznaczone na szaro i będzie znajdowało się w rubryce dla wnioskujących.

W przypadku problemów z zalogowaniem się do aplikacji prosimy o wysłanie e-maila na adres: AiA@asker.kommune.no. Prosimy o kliknięcie w link przesłany do Państwa SMS-em zanim poproszą Państwo o pomoc.

Prosimy o zalogowanie się przy pomocy nazwy użytkownika otrzymanej SMS-em lub mailowo, z zastosowaniem norweskich liter.

* Kliknij: http://www.asker.nods.no/BufDir
* Wybierz: „Użytkownik chce się zalogować” („Her bruker vil logge meg på”).
* Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli dotychczas nie stworzyłeś nazwy użytkownika lub nie pamiętasz hasła, kliknij „Nowe hasło” („Nytt passord”).

Po zalogowaniu się należy kliknąć: opłata – zorganizowane aktywności rekreacyjne  (betaling – organiserte fritidsaktiviteter)

Z poważaniem, gmina Asker

 

Gmina Asker testuje kartę rekreacyjną dla dzieci i młodzieży

W 2020 r. gmina Asker jako jedna z pierwszych gmin przetestowała pilotażowo kartę rekreacyjną. Dzieci i młodzież między 6 a 18 rokiem życia, uczęszczające do wybranych szkół znajdujących się w pobliżu centrum gminy Asker otrzymują 1000 NOK w ciągu jednego półrocza na pokrycie kosztów zorganizowanych aktywności rekreacyjnych w związku z prowadzonym projektem pilotażowym.  Dostęp do opisywanej kwoty uzyskać można za pośrednictwem aplikacji AiA.

Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin (Bufdir) otrzymał zlecenie od Ministerstwa ds. Dzieci i Rodziny mające na celu przetestowania rozwiązania dotyczącego organizacji czasu wolnego dla wszystkich dzieci pomiędzy 6 a 18 rokiem życia, a także pilotażowego wypróbowania go w niektórych gminach (gminach testowych). Celem karty rekreacyjnej jest to, aby więkrza liczba dzieci i młodych ludzi brała udział w stałych, zorganizowanych aktywnościach. Uczestnictwo w aktywnościach rekreacyjnych jest ważne, ponieważ pomaga uniknąć wykluczenia.

Czym jest narodowa karta rekreacyjna?
W gminie Asker dostępna jest już aplikacja AiA, w której można uzyskać rabat na szereg zajęć prywatnych, przy pomocy wspomnianej aplikacji testowana jest obecnie karta rekreacyjna. Karta rekreacyjna ma na celu pokrycie opłat związanych z uczestnictwem dzieci i młodzieży w stałych, zorganizowanych aktywnościach związanych z kulturą i sportem, przy czym oferta dotyczy dzieci, które w bieżącym roku szkolnym ukończyły od 6 do 18 lat.

Rozwiązanie w postaci karty rekreacyjnej należy wdrażać w połączeniu z Oświadczeniem Rekreacyjnym (Fritidserklæringen), które ma na celu umożliwienie wszystkim dzieciom, bez względu na sytuację finansową i społeczną, w której znajdują się ich rodzice, regularne uczestniczenie w przynajmniej jednej zorganizowanej aktywności rekreacyjnej wraz z innymi dziećmi.

Którzy uczniowie uczestniczą w projekcie pilotażowym i mogą otrzymać zwrot pieniędzy?  
Projekt testowy, w którym bierze udział gmina Asker dotyczy dzieci między 6 a 18 rokiem życia, uczęszczających do szkół zlokalizowanych w pobliżu centrum gminy Asker/strefy 3, tj.: szkół podstawowych Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre i Blakstad, gimnazjów Borgen, Solvang i Risenga, a także szkoły średniej w Asker. Wszyscy uczniowie wymienionych szkół otrzymają do 1000 NOK na pokrycie stałych, zorganizowanych aktywności, w każdym semestrze, tak długo, jak długo będzie trwał projekt pilotażowy.

Wsparcie aktywności wiosną 2021
Uczniowie wspomnianych szkół zlokalizowanych w centrum/strefie 3 otrzymają ponownie 1000 NOK poprzez aplikację i będą mogli za ich pomocą opłacić stałe, zorganizowane aktywności, które będą odbywały się wiosną 2021. Po opłaceniu aktywności kwota nie będzie już dostępna.

 

Koszty jakich aktywności pokryć można ze „środków rekreacyjnych” dostępnych w aplikacji AiA?

Środki przeznaczone na aktywności rekreacyjne, czyli wsparcie finansowe w kwocie do 1000 NOK na dziecko w jednym półroczu, mogą zostać przeznaczone jedynie na opłaty z tytułu uczestnictwa i członkostwa/licencji, które są konieczne do brania udziału w stałych, zorganizowanych aktywnościach z zakresu kultury i sportu które odbywają się na co dzień lub przynajmniej 8 razy w ciągu półrocza.

Ze środków przeznaczonych na aktywności rekreacyjne nie można pokrywać kosztów wakacji, obozów i turniejów. Nie można także płacić przy ich użyciu za sprzęt sportowy, instrumenty, ani też pokrywać żadnych innych wydatków bezpośrednich. Wspomniana kwota nie może być także użyta do pokrycia kosztów aktywności prywatnych, których oferta znajduje się w aplikacji AiA, takich jak gra w kręgle, pływanie na basenie, czy inne zajęcia, które są organizowane we własnym zakresie. Jeżeli nie skorzystają Państwo z możliwości ubiegania się o zwrot kwoty, którą już Państwo wydali do 15 czerwca 2021 r. dziecko straci prawo do skorzystania z tych środków.

Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu poprzez aplikację: AiA@asker.kommune.no

 

Hej!

W gminie Asker zależy nam, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży mogło uczestniczyć w różnych zajęciach pozaszkolnych. Dlatego stworzyliśmy własną aplikację internetową o nazwie AiA.

AiA daje dobry przegląd zajęć i może także dawać zniżki wszystkim dzieciom w wieku 6-16 lat, które chcą w nich uczestniczyć.

AiA komunikuje się też z nowym kalendarzem zajęć w Asker «aktiviasker.no».

W aplikacji AiA znajdziesz rabaty na bilety na basen, do parku trampolin, na kręgle i wiele innych imprez.

Żeby z nich skorzystać, trzeba ściągnąć aplikację AiA. Znajdziesz ją na stronie App-store, Google play,
www.asker.nods.no/aia

Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz to zrobić wraz z opiekunem.

Kiedy ściągniesz apkę, otrzymasz zapytanie o rejestrację.
Rejestracja jest całkowicie bezpieczna, gmina Asker sprawdziła to dla Ciebie.

Po rejestracji otrzymasz kartę z kodem QR. Pokażesz go przy zakupie biletów, żeby otrzymać rabat.

AiA jest tak zaprojektowana, aby inni mogli wpłacać pieniądze dziecku na kod QR za pomocą Vipps lub Nets. Np. rodzice albo dziadkowie. Gmina może także czasem oferować bezpłatne imprezy czy zajęcia dzięki karcie.

AiA można używać do zajęć znajdujących się w aplikacji AiA. Nie można jej używać nigdzie indziej, jak np. w kiosku czy sklepie itp.

Dlatego podpowiadamy wam, dorosłym, jak kupić bilety przez AiA następnym razem, kiedy zechcecie zapewnić dziecku aktywne atrakcje.
Im więcej osób używa karty, tym lepsze oferty możemy uzyskać, tak aby jak najwięcej dzieci miało możliwość uczestniczyć w zajęciach w Asker.

Ponieważ karta AiA jest w fazie rozwoju, będziemy wdzięczni za informacje zwrotne od jej użytkowników. Te informacje możecie przesłać do
aia@asker.kommune.no

Baw się dobrze!

AiA: ኣብ ጽድያ 2021 ንዝግበር ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝወሃብ 1.000 ክሮነር

ኣብ ቀውዒ 2020፡ ንስኻ ወላዲ፡ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣስከር እተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃር ካብ 6 ክሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ቘልዓ ስለ ዘሎካ ነቲ ቘልዓ ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ንኽሳተፍ ካብ እተውጽኣሉ ገንዘብ 1000 ክሮነር ክምለሰልካ ኣጋጣሚ ረኺብካ ኔርካ። እዚ ድማ ንቘልዑን መንእሰያትን ዝተዳለወ ናይ መዘናግዒ ካርድ ዝበሃል ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት እዩ።

ሕጂ እውን ውሉድካ በቲ AiA ዝብሃል ኣፕሊኬሽን ኣቢሉ 1000 ክሮነር ከም ብሓድሽ ክረክብ ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣሎ። ነቲ ናይቲ ቘልዓ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት እተውጽኦ ወጻኢታት ብቐጥታ ብኣፕሊኬሽን AiA ወይ ብወብ ሳይትና ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ናይ ጽድያ ሰሚስተር፡ ሰለስተ ዓይነት ናይ ክፍሊት ኣማራጺታት ቀሪቡ ኣሎ፦

 1. ነቲ ዘውጻእካዮ ወጻኢታት በቲ ኣብ ኣፕሊኬሽን AiA ዘሎ KID nummer ተጠቒምካ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ።
 2. በቲ ናይ ጕጅለታት ስፖርት (Min Idrett, Weborg, Spond ወዘተ) መኽፈሊ ሜላታት ኣቢልካ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣማራጺ እዚ ክሳዕ ለካቲት ድሉው ክኸውን እዩ፣ ሽዑ፡ ናይ ሞባይል መልእኽቲ ክንሰደልካ ኢና።
 3. ንናይ ጽድያ 2021 ንጥፈታት ድሮ ኸፊልካ እንተ ዄንካ፡ ከምቲ ዓሚ ዝገበርካዮ ክምለሰልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ናይቲ ዝኸፈልካዮ ቅብሊት ምልኣኽ ኣይትረስዕ። ስም እቲ ውሉድ ወይ ናይቲ ስፖርታዊ ጉጅለ ወይ ማሕበር ስም ኣብቲ ቅብሊት ብንጹር እንተ ዘይተጻሒፉ፡ እቲ ቘልዓ ኣባል ከም ዝዀነ ዘረጋግጽ መረጋገጺ እውን ክትሰድድ ኣሎካ።

መዘኻኸሪ፦ እቲ ናይ AiA ገንዘብ ክትጥቀመሉ እትኽእል ክሳዕ 15 ሰነ 2021 ጥራይ እዩ።

ዕላማ ናይ መዘናግዒ ካርድ፡ ብዙሓት ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ስሩዕን እተወደበን ንጥፈታት ብዝያዳ ብሓባር ክሳተፉ ንምሕጋዝ እዩ። ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ምስታፍ ዝግለሉ ሰባት ከይህልዉ ይሕግዝ። (እዚ ንጥፈታት እዚ ድማ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ሸሞንተ ሳዕ ወይ ልዕሊኡ ዝካየድ ክኸውን ኣለዎ።)

እቲ ገንዘብ ንሓደ ሰብ ጥራይ እተመደበ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ናይ AiA ኣፕሊኬሽን ኣብ ዝርከብ ንጥፈታት እተመዝገበ ተምሃራይ ጥራይ እዩ ክረኽቦ ዝኽእል። ስማት ተምሃሮ ካብቲ ዝምሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ዝውሰድ። ኣብዚ ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ዝሳተፈ ኣብያተ ትምህርቲ እዘን ዝስዕባ እየን፦

 • መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ፦ ብላክስታድ፡ ቡንዲ፡ ድሬንግስሩድ፡ ሃጋሎካ፡ ያንስሎካ፡ ሮኒንገን፡ ቫርዶሰን፡ ቨትረ
 • ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፦፡ ቦርገን፡ ሪስኤንጋ፡ ሱልቫንግ
 • ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስከር

ነቲ ናይ ጽድያ 2021 ዝኸውን ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ክትከፍል ከለኻ ክሳዕ 1000 ክሮነር ዝኸውን ምእንቲ ክሽፈነልካ፡ ነቲ ብናይ ሞባይል መልእኽቲ ወይ ብኢመይል እተላእከልካ ሊንክ ተጠቐም። እቲ ቘልዓ ክልተ ወለዲ እንተልዮምዎ፡ ክልቲኦም ሊንክ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም። ክፍሊት ክፍጸም ከሎ ወይ ገንዘብ ክምለሰልካ ኽትሓትት ከለኻ፡ ስም እቲ ቘልዓ ኣብቲ ናይ መድለዪ ቦታ ብሓመዅሽታይ ሕብሪ ጐሊሑ ክርአ እዩ።

ናብቲ ኣፕሊኬሽን ወይ ወብሳይት ክትኣቱ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኢመይል AiA@asker.kommune.no ጌርካ ሓብረና። ሓገዝ ቅድሚ ምሕታትካ ግና፡ ነቲ ብናይ ሞባይል መልእኽቲ እተላእከልካ ሊንክ ክትጥቀመሉ ፈትን።

ነቲ ብኢመይልን ብናይ ሞባይል መልእኽትን ኣቢሉ እተላእከልካ ብኖርወጅያኛ እተጻሕፈ ናይ ተጠቃማይ ስም ኣቢልካ ክትኣቱ ኣሎካ።

* በዚ ሊንክ እዚ ኣቢልካ እቶ፦ http://www.asker.nods.no/BufDir
* ነዚ ዝስዕብ ድማ ምረጽ፦ «Har bruker vil logge meg på».
* ድሕሪኡ ናይ ተጠቃማይ ስምን (brukernavn) ናይ ይሕለፍ ቃላትን ኣእቱ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ተጠቃማይ ስም እንተ ዘይነይሩካ ወይ ከኣ ናይ ይሕለፍ ቃላትካ እንተ ረሲዕካዮ፡ ነቲ «Nytt passord» ዝብል ጠውቆ።

ምስ ኣቶኻ ድማ፡ ነቲ betaling – organiserte fritidsaktiviteter (ክፍሊት፦ እተወደበ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት) ዝብል ጠውቆ።

ምስ ሰላምታ

ምምሕዳር ከተማ ኣስከር

 

ንቘልዑን መንእሰያትን ዝተዳለወ ናይ መዘናግዒ ካርድ ኣብ ኣስከር ክፍተን እዩ

ኣብ 2020 ምምሕዳር ከተማ ኣስከር ሓንቲ ኻብተን ሃገራዊ ናይ መዘናግዒ ካርድ ዝፈተና ከተማታት ኰይና እያ። ኣብ ማእከል ከተማ ኣስከር ኣብ ዝርከባ እተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ካብ 6 ክሳዕ 18 ዝዕድሚኦም ቈልዑን መንእሰያትን እቲ መፈተኒ ፕሮጀክት ክካየድ ከሎ ኣብ መንፈቕ ዓመት ኣብ እተወደበ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝጥቀሙሉ 1000 ክሮነር ተዋሂብዎም እዩ። እቲ ገንዘብ ከኣ በቲ AiA ዝብሃል ናይ ንጥፈታት ኣፕሊኬሽን ኣቢልካ እዩ ዝርከብ።

ቤት ጽሕፈት ቈልዑን መንእሰያትን ስድራቤታትን (Bufdir) ብዛዕባ እቲ ንዅሎም ካብ 6 ክሳዕ 18 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ዝኸውን ናይ መዘናግዒ ካርድ መጽናዕቲ ኽገብርን ኣብ እተመርጻ ከተማታት ክፍትንን ብዲፓርትመንት ቈልዑን ስድራቤትን መዝነት ተዋሂብዎ እዩ። እቲ ዕላማ ናይ መዘናግዒ ካርድ፡ ብዙሓት ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ስሩዕን እተወደበን ንጥፈታት ብዝያዳ ክሳተፉ ንምሕጋዝ እዩ። ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ምስታፍ ዝግለሉ ሰባት ከይህልዉ ይሕግዝ።

ሃገራዊ ምድላው ናይ መዘናግዒ ካርድ እንታይ እዩ፧
ከተማ ኣስከር እቲ AiA ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ብሕሱር ዋጋ ክትሳተፍ ዕድል ዝህብ ኣፕሊኬሽን ኣለዋ። እቲ ናይ መዘናግዒ ካርድ ድማ በዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ኣቢልካ ክፍተን እዩ። እቲ ናይ መዘናግዒ ካርድ እቶም ኣብዚ ዓመት እዚ 6 ዓመት ዝመልኦም ሓዊስካ ክሳዕ እቶም 18 ዝመልኦም ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ስሩዕን እተወደበን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ምእንቲ ክሳተፉ እተወሰነ ኽፍሊት ንምኽፋል ክውዕል እዩ።

እቲ ናይ መዘናግዒ ካርድ ምስቲ ኣዋጅ መዘናግዒ ዝበሃል ኵሎም ቈልዑ ወለዶም ዘለዎም ማሕበራውን ቍጠባውን ኵነታት ብዘየገድስ እንተ ወሓደ ኣብ ስሩዕ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ምስ ካልኦት ቈልዑ ክሳተፉ ዝሕግዝ ሕጊ ኣተሓሒዝካ ክረአ ኣለዎ።

ኣብዚ ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ዝሳተፉን ገንዘብ ዝረኽቡን ናይ ኣየኖት ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ እዮም፧
ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣስከር ዝግበር ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ዝሳተፉ ተምሃሮ ካብ 6 ክሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኰይኖም፡ ኣብ ጥቓ ማእከል ኣስከር (ሰንትሩም)፡ ማለት ዞባ 3 ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ እዮም። እዚኣተን ከኣ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሮኒንገን፡ ሃጋሎካ፡ ድሬንግስሩድ፡ ቫርዶሰን፡ ያንስሎካ፡ ቡንዲ፡ ቨትረ፡ ብላክስታድ እየን። ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ቦርገን፡ ሱልቫንግ፡ ሪስኤንጋ ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስከር እየን። እቲ ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ክሳዕ ዘሎ ድማ ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ ኵሎም ተምሃሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር ንናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዘውጽእዎ 1000 ክሮነር ክሽፈነሎም ይኽእል እዩ።

ኣብ ጽድያ 2021 ንዝግበር ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝወሃብ ደገፍ
ኣብ ማእከል ከተማ/ዞባ 3 ኣብ ዘለዋ እተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ ተምሃሮ ሕጂ በቲ ኣፕሊኬሽን ኣቢሎም ኣብ ጽድያ 2021 ንዝግበር ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝጥቀሙሉ 1000 ክሮነር ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ገንዘብ እዚ ክሳዕ 15 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ እዋን ክትጥቀሙሉ ኣሎኩም። ድሕሪኡ ግና፡ ክትረኽብዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ኣብቲ ኣብ AiA ዝሽፈን ናይ መዘናግዒ ገንዘብ ነየናይ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት እየ ክጥቀመሉ ዝኽእል፧ 
እቲ ነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ክሳዕ 1000 ክሮነር ገንዘባዊ ደገፍ ክረክብ ዝሕግዝ ናይ መዘናግዒ ገንዘብ፡ ኣብ ስሩዕን እተወደበን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ክትሳተፍ ወይ ኣባል ክትከውን/ፍቓድ ክትረክብ ንዝኽፈል ክፍሊት ጥራይ ኢኻ ክትጥቀመሉ እትኽእል። እዚ ንጥፈታት እዚ ድማ ኣብ ሓደ መንፈቕ ዓመት እንተ ወሓደ ሸሞንተ ሳዕ ዝካየድ ክኸውን ኣለዎ።

እቲ ናይ መዘናግዒ ገንዘብ ነቲ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ንዝግበር ንጥፈታት ዝወጽእ ወጻኢታት፡ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ናብ ካልእ ቦታ ኬድካ ንምሕዳር ወይ ኣብ ውድድራት ንምስታፍ ዝኽፈል ክፍሊት ኣይሽፍንን እዩ። ናውቲ ስፖርትን ናውቲ ሙዚቃን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን እውን ኣይሽፍንን እዩ። ብዘይካዚ፡ ኣብ AiA ንዝግበር ከም ቦውሊን፡ ምሕምባስ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ወይ ከኣ ንኻልእ ባዕልኻ እተዳልዎ ንጥፈታት ንእተውጽኦ ወጻኢታት ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን። ክሳዕ 15 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ንናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዘውጻእካዮ ገንዘብ ክምለሰልካ እንተ ዘይሓቲትካ፡ እቲ ውሉድካ ነቲ ገንዘብ ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ክስእኖ እዩ።

ተወሳኺ ሕቶ እንተ ኣልዩካ፡ ኣብቲ ናይ ንጥፈታት ኣፕሊኬሽን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ፦ AiA@asker.kommune.no

 

ሰላምታ ብምቕዳም!

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስከር፡ ዕላማና ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ህጻናትን ናእሽቱ መናእሰይን ኣብ ናይ ምዝንጋዕን ድሕረ- ትምህርቲን ንጥፈታትን ከም ዝሳተፉ ምግባር እዩ። ስለዚ ድማ ኢና ‘A!A’ ዝተባህለ ናይ ወብ ኣፕሊኬሽን ኣዳሊና ዘሎና።

AiA ሓፈሻዊ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ መዘናጋዒ ንጥፈታትን የቕርብ፡ ን ካብ 6-16 ዝዕድሜኦም ኣብዚ ንጥፈታት ክሳተፉ ንዝደልዩ ኩሎም ህጻናትን ናእሽቱ መናእሰይን ድማ ምጉዳል ዋጋ ይገብር።
AiA ብተወሳኺ ንናይ ኣስከር ምምሕዳር ከተማ ናይ ንጥፈታት ካላንደር ውን ይውከስ እዩ «aktiviasker.no».

ኣብ AiA ናይ መሐንበሲ ቲኬት፡ ናይ ትራምፖሊን ፓርክ፡ ቦውሊንግን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታትን ምስ እትደሊ ናይ ዋጋ ምጉዳል ክግበረልካ ይኽእል።

ናይዚ ናይ ምጉዳል ዋጋታት ተረባሒ ንምዃን ብመጀመርታ AiA ኣብ መርበብ ሓበሬታ App store, Google play,
www.asker.nods.no/aia
ብምእታው ክትጽዕን (ዳውንሎድ ክትገብር) ኣለካ።

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 እንተድኣ ኾይኑ ነዚ መስርሓት ንምዝዛም ሓገዝ ናይ እኹል ሰብ ከድልየካ እዩ።

ነዛ ኣፕ ሓንሳብ ምስ ጸዓንካያ ንኽትምዝገብ ሕቶ ክቐርበልካ እዩ።
ምምሕዳር ከተማ ኣስከር እዚ መስርሕ እዚ ምሉእ ብምሉእ ድሕነቱ ዝተሓለወ ሙኻኑ ኣረጋጊጹ እዩ።

ምስ ተመዝገብካ፡ ናይ QR ኮድ ዘለዋ ካርድ ክትቅበል ኢኻ። ኣብ እትኸፍለሉ እዋን ትኬትካ ብምርኣይ ናይ ዋጋ ምጉዳል ክግበረልካ ይኽእል።

AiA ነቲ ህጻን ዝኸውን ገንዘብ ናብ ናይቲ ህጻን QR ካልኦት ሰባት ( ንኣብነት ፡ ወለዲ፡ ዓባይ/ኣቦሓጎ ) ከእትዉ ምስ ዝደልዩ፡ QR ነዚ ብዝምችእ መልክዕ ዝተዳለወ እዩ። ሳሕቲ እዋናት እቲ ምምሕዳር ከተማ በዚ ካርድ ናይ ነጻ ምዝንጋዓት ወይ ድማ ንጥፈታት ከህብ ይኽእል እዩ።

AiA ንብ A!A ዝተሸፈኑ ንጥፈታት ጥራሕ እዩ ዘገልግል።ኣብ ክዮስክታት፡ ግሮሰሪታትን መኻዚኖታትን ነዚ ካርድ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ።

እሞ ኸደኣ ወሊድ፡ ንደቕኹም ናብ ደገ ወሲድኩም ከተዘናግዕዎም ምስ እትደልዩ፡ ካብ ድሕር ሕጂ ቲኬት ካብ AiA ክትገዝኡ ዘለኩም’ዶ ኣይመስለኩምን?
ብመጠን ብዝሒ ተጠቀምቲ ናይዚ ካርድ ብኡ መጠን ዝሓሸ ኣገልግሎታት ክንቕርብን ብዙሓት ካብ ህጻናትና ናእሽቱ መንእሰያትናን ድማ ኣብ ናይ ኣስከር ንጥፈታት ከም ዝሳተፉ ንምግባር የኽእለና።
እዚ ናይ AiA ካርድ ዛጊት ኣብ ምዕባለ ስለዝርከብ ዝያዳ ንምምዕባሉ ካባኹም ዝመጸና ግበረመልስታት ኣዝዩ የገድሰና እዩ። ግብረመልስኹም ናብዚ ዝስዕብ ናይ ኢመይል ኣድራሻ ክትልእኩልና ትኽእሉ ኢኹም።
aia@asker.kommune.no

ደስ ይበልኹም!

منظم تفریحی سرگرمیوں ،2021 موسم بہار سمسٹر  کے لئے 1000 NOK :AiA

کے موسم خزاں میں ،آسکر  کے منتخب اسکولوں میں 6 سے 18 سال کی 2020

 عمر کے بچوں کے والدین کی حیثیت سے ، آپ کو منظم تفریحی سرگرمیوں کے لئے کی واپسی کے لئے درخواست دینے کی پیش کش موصول ہوئی۔ NOK 1000

یہ بچوں اور نوجوانوں کے لئے قومی تفریحی کارڈ پر ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔

سرگرمی ایپ میں اب آپ کے بچے / نوجوان  کو مزید 1000 کرونر ملے  ہیں ۔  AiA آپ بچے کی منظم تفریحی سرگرمی کے لئے انوائس کو براہ راست

ادا کرسکتے ہیں AiA ۔ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ایپ میں ، یا

موسم بہار کے سمسٹر کے لئے ، اب ادائیگی کے تین حل موجود ہیں۔

 نمبر کے ساتھ انوائس کی ادائیگی کریں۔ KID ایپ میں AiA.1

سپورٹس ٹیم کے اپنے ادائیگی کے  ذریعے سے ادائیگی کریں.2

(Min Idrett, Weborg, Spond etc)

بھیجیں گے۔ SMS یہ حل فروری کے آخر تک تیار ہوجائے گا ، جب ہم آپ کو ایک نیا

اگر آپ نے موسم بہار کے سمسٹر 2021 کے لئے پہلے ہی ادائیگی کردی ہے تو ، آپ پچھلے.3 سال کی طرح اس رقم کی واپسی کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ادا کی گئی رقم کی رسید منسلک کریں۔ اگر بچے کا نام یا ٹیم / انجمن رسید پر واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہے تو ، آپ کو  لازمی طور پر بچے کی رکنیت کی تصدیق  ساتھ جوڑنا چاہئے

فنڈز کے استعمال کی آخری تاریخ 15 جون 2021 ہے AiA : یاد رہے

تفریحی کارڈ کا مقصد بچوں اور نوجوانوں کے لئے باقاعدہ ، منظم ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور شمولیت میں حصہ ڈالنا ہے۔ (ایک مقررہ سرگرمی جو آٹھ مرتبہ یا اس سے زیادہ فی سیمسٹر میں چلتی ہے)

رقم ذاتی ہے ، صرف طالب علم جو سرگرمی ایپ AiA

میں رجسٹرڈ ہے اس رقم کو وصول کرتا ہے۔ طلباء کے نام اسکولوں کی کلاس فہرستوں سے لئے گئے ہیں۔ وہ اسکول جو ٹرائل اسکیم کا حصہ ہیں

 • Barneskolene: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen og Vettre
 • Ungdomsskolene: Borgen, Risenga og Solvang
 • Asker videregående skole

موسم بہار کے موسم 2021 پر لاگو ہونے والی تفریحی سرگرمی کیلئے جب آپ ادائیگی کرینگے  تو 1000 کرونر کی رعایت استعمال کرنے کے  آپ کو ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے موصول ہونے والے لنک کی پیروی کرنا ہوگی۔ اگر طالب علم کے دو والدین ہیں تو آپ دونوں کو یکساں رسائی حاصل ہوگی۔ جب ادائیگیہو جائے  یا ادائیگی کے لئے درخواست دی جائے ، تو بچے کے نام کو ویب سائٹ پر  بھوری رنگ میں اجاگر کیا جاتا ہے۔

پر ای میل بھیجیں۔AiA@asker.kommune.no اگر آپ کو لاگ ان میں دشواری ہے تو ،  رکھیں

–  مدد طلب کرنے سے پہلے ایس ایم ایس لنک پر عمل کرنا یاد

استعمال کریں brukernavn  کے ذریعے موصول SMS ای میل اور ۔

http://www.asker.nods.no/BufDir اس لنک پر جائیں  *

: «Har bruker vil logge meg på».منتخب کریں  *

* تیار نہیں کیا ہے یا اپنا bruker اپنا  اور پاس ورڈ درج کریں۔ اگر آپ نے پہلے brukernavn * دبائیں۔ nytt  passord   پاس ورڈ بھول چکے ہیں تو

ایک بار داخل ہونے کے بعد ، ادائیگی کے ساتھ منظم تفریحی سرگرمیاں پر کلک کریں

بلدیہ Asker  مخلص ،

آسکر بچوں اور نو جوان لوگوں کے لئے تفریحی کارڈ  ٹیسٹ کر رہا  ہے

 

 میں ، آسکر  میونسپلٹی قومی تفریحی کارڈ ٹیسٹ  کرنے والی متعدد پائلٹ بلدیات میں شامل2020 ہوگئی۔ آسکر  کے مرکز کے قریب منتخب اسکولوں میں 6 سے 18 سال کی عمر کےبچوں اور نوجوانوں کو منظم تفریحی سرگرمیوں کے لئے  فی سمسٹر  ایک ہزار 1000کرونرملنگیں، جب کے ذریعہ دستیاب کی جائےگی  AiA تک  پائلٹ پروجیکٹ جاری ہے  ۔   یہ رقم سرگرمی ایپ

ڈائریکٹوریٹ برائے چلڈرن ، یوتھ اینڈ فیملیز (بفدر) کو وزارت اطفال اور خاندانی امور نے یہ مشن سونپا تھا کہ وہ 6 سے 18 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لئے قومی تفریحی کارڈ اسکیم کو کچھ پائلٹ بلدیات میں یہ آزمائیں۔  تفریحی کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور نوجوان مستقل ، منظم سرگرمیوں میں حصہ لے پایں ۔ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینا تنہائی  سے بچنے کے لئے ضروری ہے۔

قومی تفریحی کارڈ اسکیم کیا ہے؟

آسکر  کے پاس پہلے سے ہی سرگرمی ایپ ہے جو متعدد انفرادی سرگرمیوں پر رعایت دیتی ہے ، اور اب اس ایپ کے ذریعہ تفریحی کارڈ کو ٹیسٹ کیا جا رہا  ہے۔   تفریحی کارڈ بچوں اور جوان لوگوں کے لئے باقاعدہ ، منظم ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں  شرکت کرنے کی فیس ادا کرنے میں معاون ہوگا ، جس سال بچہ  6 سال کا ہوتا ہے ،  اس سال سے لے کر  جس سال  18 سال کا ہوجاتا ہےیہ کارڈ  استعمال ہو سکے گا ۔

 تفریحی کارڈ  اسکیم کو تفریحی اعلامیہ کے سلسلے میں دیکھنا ضروری ہے ، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام بچے  ،  ان کے والدین کی معاشرتی اور مالی صورتحال سے قطع نظر ، کم از کم ایک منظم تفریحی سرگرمی میں دوسرے بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے حصہ لے پایں ۔

کن سکولوں  کے طلباء پائلٹ پروجیکٹ میں شامل ہیں اور پیسے واپس لے سکتے  ہیں؟

ٹیسٹ پروجیکٹ آسکر  میونسپلٹی  کے 6 ​​سے 18 سال کے درمیان بچے اور نوجوان جو  آسکر  سینٹر / زون 3 کے قریب درج ذیل اسکولوں پڑھتے ہیں

 Barneskolene Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre og Blakstad. Ungdomsskolene Borgen, Solvang og Risenga, samt Asker videregående skole.

جب تک پائلٹ پروجیکٹ جاری  ہے ، ہر سمسٹر میں ان اسکولوں کے تمام طلبا کو باقاعدہ ، منظم

تک کور کیا جاسکتا ہے۔ NOK 1000 سرگرمیوں کے لئے

کے موسم بہار میں سرگرمیوں کے لئے معاونت  2021

مرکز / زون 3 میں متعلقہ اسکولوں کے طلباء کے پاس اب ایپ میں  1000 کرونر موجود ہے ، جسے وہ 2021 کے موسم بہار میں باقاعدہ ، منظم سرگرمیوں کی ادائیگی کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔ اس رقم کو 15 جون 2021 تک استعمال کرنا ضروری  ہے ۔ اس کے بعد یہ ، رقم دستیاب نہیں ہوگی  ۔

تفریحی  فنڈز»کون کون سی  سرگرمیاں  کوور کرتی ہے ؟   «

تک کی مالی مدد ، ثقافت،  NOK 1،000 تفریحی فنڈز ، یعنی فی  سمسٹر میں ہر بچے کو اور کھیلوں میں باقاعدہ ، منظم روزمرہ کی سرگرمیوں کے لئے ، شرکت فیس اور ممبرشپ فیس / لائسنس کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور جو کم از کم آدھے سال مے  آٹھ مرتبہ سرگرم   ہوتاہو ۔

تفریحی فنڈز میں تعطیلات کی پیش کش ، کیمپ میں قیام یا ٹورنامنٹ شامل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کھیلوں کے سازوسامان ، آلات اور دیگر براہ راست اخراجات کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں۔ یہ رقم انفرادی سرگرمیوں جیسے بولنگ ، سوئمنگ  یا دیگر ایک بار  منظم سرگرمیوں کے لئے بھی استعمال نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر آپ اس موقع کو استعمال نہیں کرتے ہیں  اور 15 جون 2021 سے  پہلے  ادا کی گئی رقم کی واپسی کی درخواست نہی دیتے تو اپکا بچہ اس رقم کا حق کھو دے گا۔

: اگر آپ کے پاس مزید سوالات ہیں تو ، آپ سرگرمی ایپ سے یہاں رابطہ کرسکتے ہیں

AiA@asker.kommune.no